Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Израда пројеката парцелације и препарцелације

Према Закону о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС” 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта препарцелације

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације. Пројекат препарцелације, односно парцелације израђује овлашћено привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које је уписано у одговарајући регистар.

Саставни део пројекта препарцелације, односно парцелације је и пројекат геодетског обележавања. Израдом пројекта препарцелације, односно парцелације руководи одговорни урбаниста архитектонске струке.

Пројекат потврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма, у року од 10 дана. Ако надлежни орган утврди да пројекат препарцелације, односно парцелације није урађен у складу са важећим планским документом, обавестиће о томе подносиоца захтева. Подносилац захтева може поднети приговор на обавештење општинском, односно градском већу, у року од три дана од дана од дана достављања. Орган надлежан за послове државног премера и катастра проводи препарцелацију, односно парцелацију. Уз захтев за провођење препарцелације, односно парцелације подноси се доказ о решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле и пројекат препарцелације, односно парцелације потврђен од стране органа надлежног за послове урбанизма јединице локалне самоуправе, чији саставни део је пројекат геодетског обележавања..

За сва питања о ценама, поступку, изради елабората и пројеката парцелације и препарцелације позовите нас на на +381 (0)62 355 311 или нам пошаљите имејл на office@domus.rs